tanio-narzedzia.pl

REGULAMIN – OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Z UNISKRAW SERWIS

Sprzedawcą i Administratorem i Danych Osobowych jest

Delfina Rogowska Uniskraw serwis

ul. Tyniecka 70

32-050 Skawina

NIP 6792060244 REGON: 121372564

Uzgodnione przez strony ceny oraz podstawy ich naliczania są poufne i niedopuszczalne jest przekazywanie informacji o nich osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy informacji tych zażąda organ do tego upoważniony na podstawie przepisów prawa.

Wymóg poufności cenowej obowiązuje również po zrealizowaniu zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za towary i usługi na podstawie wystawionych przez UNISKRAW SERWIS faktur w terminie i w sposób określony na fakturze.

Płatności można dokonywać w następujący sposób:

Szybki przelew – elektroniczny przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności tpay,
Przedpłata z rachunku bankowego na podstawie faktury pro-formy
Płatność przy odbiorze
Dla stałych klientów płatność z odroczonym terminem

W przypadku nieuregulowania płatności w terminie podanym na fakturze sprzedaży, UNISKRAW SERWIS może wystawić fakturę za usługę przypomnienia telefonicznego w kwocie 9,99 Zł netto, za każdą próbę skontaktowania się, lub przypomnienie w formie pisemnej przesyłane kurierem w kwocie 49,00 zł netto za każde wysłane przypomnienie.

W przypadku nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego, firmie UNISKRAW SERWIS przysługują odsetki ustawowe od niezapłaconych, w terminie należności oraz skutkuje wnioskiem do sądu o sądowe postępowanie egzekucyjne.

UNISKRAW SERWIS nie ponosi odpowiedzialności, za niewywiązanie się w całości lub części z niniejszego zamówienia, jeżeli to niewywiązanie wynikać będzie z wystąpienia tzw. „siły wyższej”. Termin dostawy może ulec zmianie niezależnie od UNISKRAW SERWIS

Jakiekolwiek reklamacje związane z wykonaniem zamówienia mogą być zgłaszane przez Zamawiającego najpóźniej 2 tygodni od daty otrzymania towarów, muszą mieć formę pisemną i zawierać: numer faktury, nr pozycji na fakturze, dokładny opis powodu reklamacji

Jakiekolwiek reklamacje ze strony Zamawiającego, nie mogą mieć wpływu do czasu rozpatrzenia reklamacji na termin płatności określony na fakturze

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego.  Sądem rozstrzygającym jest sąd właściwy dla siedziby UNISKRAW SERWIS

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją ogólnych warunków handlowych dostępnych na stronie: www.uniskraw.pl

Promocje i akcje sprzedażowe dotyczą klientów na bieżąco regulujących należności względem UNISKRAW SERWIS

Niektóre promocje nie mogą się łączyć.

Opisy oraz zdjęcia produktów zawarte na ofertach i w sklepie internetowym mają charakter informacyjny.

UNISKRAW SERWIS zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionego zamówienia

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący może być informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia – a UNISKRAW SERWIS może odstąpić od realizacji zamówienia.

Zamówienia na narzędzia skrawające, przesłane po godzinie 10:00 traktowane są jako zamówienia z dnia następnego

Przy zamówieniu poniżej 500 zł netto UNISKRAW SERWIS dolicza opłatę logistyczno-transportową, (dotyczy przesyłek o wadze do 30kg i standardowych wymiarach wg kategorii )

Koszt dostawy towarów o wadze powyżej 30 kg i wymiarach ponadnormatywnych będzie obliczany indywidualnie do każdej dostawy.

Istnieje możliwość odbioru własnego towaru z siedziby UNISKRAW SERWIS mieszczącej się w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 70, 32-050 Skawina – po wcześniejszym ustaleniu.

Reklamacje i zwroty – reklamacje i zwroty należy kierować do nas na adres Uniskraw zwrot/reklamacja , ul. Tyniecka 70, 32-050 Skawina po wcześniejszym zgłoszeniu zaistniałej sytuacji.

Rezygnacja i zwrot (rozwiązywanie umowy)- W przypadku nieuzasadnionego zwrotu przez podmiot zastrzegamy sobie prawo do naliczenia 20% wartości sprzedaży na poczet kosztów związanych ze zwrotem.

Czynne pn-pt

8.00 – 16.00

Reklamacje i zwroty – reklamacje i zwroty należy kierować do nas na adres Uniskraw zwro/reklamacja , ul. Tyniecka 70, 32-050 Skawina po wcześniejszym zgłoszeniu zaistniałej sytuacji.

Rezygnacja i zwrot (rozwiązywanie umowy)- W przypadku nieuzasadnionego zwrotu przez podmiot zastrzegamy sobie prawo do naliczenia 20% wartości sprzedaży na poczet kosztów związanych ze zwrotem.

Świadczenia usług drogą elektorniczną 

Sprzedawca pełna nazwa:

Delfina Rogowska Uniskraw Serwis

ul. Tyniecka 70, 32-050

NIP: 6792060244

REGON: 121372564

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

Folmularz: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1216

Reklamacje i zwroty – reklamacje i zwroty należy kierować do nas na adres Uniskraw zwrot/reklamacja , ul. Tyniecka 70, 32-050 Skawina po wcześniejszym zgłoszeniu zaistniałej sytuacji.

Kontakt w sprawie reklamacji biuro@uniskraw.pl lub pod numerem telefonu +48503596175 ,czas na odpowiedz wynosi do 14 dni od otrzymania reklamacji

UNISKRAW SERWIS zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy adres dostawy mieści się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub naliczy dodatkową opłatę za niniejszą usługę

Informacje odnośnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 określane jako RODO.

Nasza firma Uniskraw Serwis pod nazwą domeny tanio-narzedzia.pl jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania (“Dane osobowe”), w szczególności:

Imię, nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP, REGON, adres siedziby.

Administratorem Danych Osobowych jest

Delfina Rogowska Uniskraw serwis

ul. Tyniecka 70

32-050 Skawina

NIP: 6792060244, REGON: 121372564

Celem gromadzeniem danych jest:

 1. a) wykonanie umów kupna – sprzedaży produktów oferowanych
 2. b) marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 3. c) finansowo – księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 4. d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – prawnie uzasadnionego interesu do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 5. e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

Firma Uniskraw Serwis może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1.        Podmiotom, z którymi firma Uniskraw Serwis ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy

Uniskraw Serwis może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, operatorzy płatności oraz firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą UNISKRAW SERWIS umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z właściwymi instrukcjami przekazanymi

 1.        Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Uniskraw Serwis pod nazwą domeny tanio-narzedzia.pl zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez naszą firmę i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy UNISKRAW SERWIS.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy UNISKRAW SERWIS potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. Usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a firma UNISKRAW SERWIS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmę UNISKRAW SERWIS oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 5. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na UNISKRAW SERWIS może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami!

Tanio Narzędzia