Informacje odnośnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 określane jako RODO.

Nasza firma Uniskraw Serwis pod nazwą domeny tanio-narzedzia.pl jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania (“Dane osobowe”), w szczególności:

Imię, nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP, REGON, adres siedziby.

Celem gromadzeniem danych jest:

 1. a) wykonanie umów kupna – sprzedaży produktów oferowanych
 2. b) marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 3. c) finansowo – księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 4. d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – prawnie uzasadnionego interesu do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 5. e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

Firma Uniskraw Serwis może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1.        Podmiotom, z którymi firma Uniskraw Serwis ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy

Uniskraw Serwis może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, operatorzy płatności oraz firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą UNISKRAW SERWIS umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z właściwymi instrukcjami przekazanymi

 1.        Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Uniskraw Serwis pod nazwą domeny tanio-narzedzia.pl zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez naszą firmę i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy UNISKRAW SERWIS.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy UNISKRAW SERWIS potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. Usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a firma UNISKRAW SERWIS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmę UNISKRAW SERWIS oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 5. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na UNISKRAW SERWIS może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami!

Tanio Narzędzia